இறக்கம்

அடிப்படைகள் மட்டுமே
ஆரோக்கியமான உணவுகள், நீரிழிவு நோயைத் தடுத்தலும் சமாளித்தலும் என்பனவற்றிற்கான குறிப்புகள்

Brochure Cover

முக்கியமான இந்தத் தகவலை அறிந்து கொள்ளவும்:
இரத்த அழுத்தம், இரத்தக் கொழுப்பு (கொலஸ்டிரோல்), நீரிழிவு போன்ற நோய்களை சமாளித்தல்

Brochure Cover

நீரிழிவு நோயைச் சமாளிப்பதற்கான உங்களுடைய பாதையை வகுத்தல்:
அடிப்படை காபோஹைட்ரேட்டை அளவிடுதலும் கிளைசெமிக் இன்டெக்ஸ்ஸும் (இரத்தத்தில் சக்கரையின் அளவு மாறுபடும் அட்டவணை)

Brochure Cover

நன்றாக உணவு அருந்தவும்.சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும். இயல்பாகவே இருக்கவும்!

Brochure Cover

ச்வைியிடங்கைிலஉண்வருநதுதல

Brochure Cover

நீரிழிவுநோய் கல்வி (டையபிட்டீஸ் எடியூகேஷன்) மூலம் நீரிழிவுநோயை கட்டுப்படுத்துங்கள்

Brochure Cover

ஃபிட் ஃபீட் – ஆரோக்கியமான பாதப் பராமரிப்புக்கான படிகள்

Brochure Cover