ਡਾਉਨਲੋਡ

ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (ਸ਼ੂਗਰ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਪਾਅ

Brochure Cover

ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਉ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (ਸ਼ੂਗਰ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ

Brochure Cover

ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (ਸ਼ੂਗਰ) ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ: ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮੂਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਲਾਈਮੈਕਸ ਇਨਡੈਕਸ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚਲੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕ੍ਰਮਸੂਚੀ)

Brochure Cover

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਉ। ਕਿਰਿਅਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖੋ!

Brochure Cover

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ

Brochure Cover

ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ (ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

Brochure Cover

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਉਪਾਅ

Brochure Cover